Jogi nyilatkozat
Az oldalhoz való hozzáférésre és használatára az alábbi feltételek és az összes alkalmazható jogszabály vonatkozik.
Azáltal, hogy a látogató az oldalt letölti a számítógépére és azon böngészik, korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja az alábbi feltételeket.
A beküldött anyagok minden esetben a beküldő, ill. szerző tulajdonát képezik.
A beküldő egyben garantálja, hogy saját anyaga, nem minősül plágiumnak.
Minden szerzői jogokat érintő vitás esetben a beküldő teljes körű felelősséggel tartozik.
A lap tulajdonosa nem vizsgál szerzői jogokat érintő kérdéseket.
Ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy a weboldalon szereplő információk témájáért, valósságáért, teljességéért vagy minőségéért nem felel.
Az információk felhasználásából - beleértve az esetlegesen hibásan vagy hiányosan közölt tartalmat is - eredő kártérítési, felelősségre vonási igényeket visszautasítjuk.
A weboldalon szereplő ajánlatok kötelezettség nélküliek.
Az oldal egy részét vagy teljes szövegét, beleértve az összes anyagot a lap tulajdonosa mindenféle előzetes bejelentés nélkül kiterjesztheti, módosíthatja, részben vagy teljes egészében törölheti.
A tulajdonos az anyag megvalósításából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.
A honlap tartalma és annak formai megjelenési elemei a szerző jogi törvény védelme alatt áll.
A tartalom felhasználása a forrás megjelölésével, továbbközlése a lap tulajdonosa előzetes írásbeli engedélyével történhet.

Adatvédelmi szabályok
A lap tulajdonosa és üzemeltetője, védi a látogatók személyes adatait, tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát.
Az oldal tulajdonosa bizalmasan kezeli a látogatók személyes adatait és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely garantálja az adatok biztonságát.
Az adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.
Az oldalon történő adatkezelést kizárólag a honlap tulajdonosa, és adminisztrátora végez, végezhet.
Harmadik fél részére személyes adatokat, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján ad ki.
A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít.
Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az érintett valamely személyes adata.
A rögzített személyes adatokat a lap tulajdonosa az adatfelvételkor megjelölt cél megvalósításához szükséges ideig, de legfeljebb 3 évig őrzi meg - ha szabályzat, vagy törvény másképp nem rendelkezik.
A lap tulajdonosa korlátlan ideig megőrzi a felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket.
Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni.
A lap tulajdonosa honlapján különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról.
A lap látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják, a regisztráció nyújtotta plusz szolgáltatásokat önként veszik igénybe.
Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján a lap tulajdonosa köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, úgy annak - ha az adatkérés jogszerű - eleget tesz.
Megrendelés, kapcsolatfelvétel, konferenciára-, képzésre jelentkezés, és hírlevél feliratkozás esetén a felhasználó megadhatja nevét, címét, emailcímét, vállalata nevét.
Ezeket az adatokat a kérdés megválaszolásáig, amennyiben az üzleti kapcsolat ill. hírlevélküldés tartós, a kapcsolat végéig, de legfeljebb 3 évig a szolgáltató megőrzi.
Ezen adatokat a lap tulajdonosa nyilvánosságra nem hozza, harmadik személynek át nem adja.
A felhasználók email címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenet küldhet számukra.
A regisztráció esetében a felhasználó hozzájárulását kéri a megadott email címre hírlevél és egyéb információ küldéséhez.
Az ilyen üzenetek reklámüzenetet is tartalmazhatnak.
A hozzájárulás megadása önkéntes.
A megadott adatokat a regisztrációs lapon, amennyiben ez nem lehetséges, e-mailben a felhasználó módosíthatja, törölheti.

További feltételek
1. Az oldal látogatója a jelen oldalról információkat ("Információ") tölthet le, jeleníthet meg vagy nyomtathat ki, kizárólag nem kereskedelmi, személyes használatra.

2. Az oldal látogatója köteles megőrizni és reprodukálni a letöltött Információban foglalt minden egyes szerzői jogra, vagy egyéb szellemi tulajdonjogra vonatkozó megjegyzést.
Azonban az oldal látogatója nem terjesztheti, módosíthatja, nem adhatja tovább, nem használhatja újra, nem adhatja fel újra, vagy nem használhatja az oldal tartalmát nyilvános vagy kereskedelmi célokra, ideértve annak szövegét, képeket, hang és videó anyagot, a lap tulajdonosának írásbeli engedélye nélkül.
Az oldal látogatója elfogadja, hogy minden, amit ezen az oldalon olvas, vagy lát, az ellenkező kikötés hiányában szerzői jogvédelem alatt áll és a jelen Feltételekben vagy az oldalon található szövegben meghatározottaktól eltérően nem használható fel a lap tulajdonosának írásbeli engedélye nélkül.
A lap tulajdonosa kifejezetten kizárja felelősségét ha az oldalon megjelenő információk sértik harmadik személyek jogait amelyek nem a lap tulajdonosának tulajdonában vannak.

3. A honlap tulajdonosának oldalai tartalmazhatnak vagy hivatkozhatnak védjegyekre, szabadalmakra, vagyoni értékű üzleti titokra, technológiákra, termékekre, folyamatokra, vagy egyéb felek egyéb vagyoni értékű jogra.
Az egyéb felek nem engedményezik és nem ruházzák át az oldal látogatójára az ilyen védjegyekben, szabadalmakban, üzleti titkokban, technológiákban, termékekben, folyamatokban és egyéb szellemi tulajdonjogokban, vagyoni értékű jogokban foglalt jogosítványaikat és jogaikat.

4. Mindaddig, amíg a lap tulajdonosa törekszik, hogy szabatos és időszerű információkat tegyen közzé ezen az oldalon, addig a kizárja felelősségét az oldal tartalmának pontosságáért és naprakészségéért, amelyet az "adott állapotban" szolgáltat.
A lap tulajdonosa nem vállal semmiféle felelősséget illetve kötelezettséget, amelyek a jelen oldal illetve annak tartalmának használatával kapcsolatosak vagy azokból erednek.
A lap tulajdonosa kifejezetten kizárja felelősségét az oldalon található információ pontosságáért, teljességéért, helytállóságáért, időszerűségéért illetve részletességéért.
A lap tulajdonosa szintén nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre semmiféle kárért vagy vírusért, amely az az oldal látogatója számítógépét vagy egyéb tulajdonát megfertőzi az oldalhoz történő hozzáférés, annak használata illetve böngészése következtében, illetve bármely anyag, adat, szöveg, kép, videó vagy hanganyag letöltése következtében.
Amennyiben mégis ilyen kérdés érkezik a lap tulajdonosához, először neki kell a kár és/vagy vírusfertőzés okait felderíteni.

5. Mivel a lap tulajdonosának nincs ellenőrzési lehetősége és nem hitelesítheti az oldalhoz kapcsolódó linkeket, és mivel a lap tulajdonosa nem vizsgálta felül bármelyik illetve az összes oldalt, amelyekhez az oldal linkeken keresztül kapcsolódik, az oldal látogatója tudomásul veszi, hogy a lap tulajdonos a nem felelős a saját oldalán kívüli web-helyekért, vagy bármely egyéb helyért, amely az oldalhoz linkeken keresztül kapcsolódik.
Az oldal látogatója saját felelősségére és a lap tulajdonosa engedélye nélkül kapcsolódik az oldalhoz, és egyéb web-helyekhez.
A lap tulajdonosa nem felel a weboldalán szereplő linkek és hivatkozások tartalmáért - kivéve, ha tudatában van annak, hogy a tartalom illegális és meg tudja akadályozni, hogy a látogatók ne jussanak el honlapjáról azokra az oldalakra.
Amennyiben az említett oldalakon szereplő információk felhasználásából bármiféle kár keletkezik, kizárólag a szóban forgó oldal szerzője felelős, és nem az, akik honlapjáról link mutat az adott oldalra.
A lap tulajdonosa látogatók által a fórumon vagy egyéb megnyilvánulási úton közölt üzeneteiért, hozzászólásaiért sem felel.

6. Bár a lap tulajdonosa időről időre figyelemmel kísérheti és felülvizsgálhatja az oldalon történő eszmecseréket, beszélgetést, levelezést, közvetítést, hirdetéseket, és ehhez hasonló közléseket, a fentiek nem tekinthetők a lap tulajdonosának kötelezettségeként, egyidejűleg a lap tulajdonosa nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget bármely ilyen hely tartalmából eredően, sem az oldalon található információkban foglalt bármiféle hibáért, rágalmazásért, sajtóvétségért, becsületsértésért, mulasztásért, valótlanságért, szemérmetlenségért, pornográfiáért, mások vallási meggyőződésének tiszteletben tartásáért, veszélyességért, pontatlanságért.
Tilos bármely olyan anyag feladása, vagy továbbítása, amely törvénytelen, fenyegető, becsületsértő, rágalmazó, szeméremsértő, botrányos, izgató, pornográf vagy mások vallási meggyőződését sértő, vagy olyan viselkedésre buzdíthat, amely bármely módon törvénysértő.
E jogi nyilatkozat azon weboldal része, ahol Ön hivatkozást talált e dokumentumra.
Amennyiben e nyilatkozat részei vagy egyes kifejezései nem jogszerűek vagy helytelenek, a tartalom további részére, érvényességére ez semmilyen hatást nem gyakorol, azok e ténytől függetlenek.

7. Az oldal tulajdonosa nem tehető felelőssé, az oldalon feltüntetett leírásokban található, elekronikai cikkekben leirt készülékek után épitéséből eredő vagyoni és nem vagyoni káresemény, baleset, és egyéb előre nem látható esemény bekövetkezésekor keletkezett sérülésért.
Az oldalon feltüntetett cikkek alapvetően elektrotechnikai jártassággal rendelkező 18.-ik életévét betöltött személyekhez szólnak.
Elektrotechnikai hozzá nem értésből, barkácsolásból eredő események esetén és a szervízleírások használatának tekintetében minden felelősség a felhasználót és/vagy a kapcsolást megépítő személyt terheli.
Az oldalon feltüntetett leírásokban közzétett készülékek, áramkörök megépítése csakis a felhasználó saját felelősségére történhet.
A lap tulajdonosának kötelezettsége az oldalon feltüntetni a szervízleírások használatának és az elektronikai készülékek utánépítésének veszélyeit, melyet a tulajdonos meg is tett. Lásd itt.
Ezen veszélyek magukban foglalják az áramütés és/vagy a szerszámok használatából eredő mechanikai sérülések minden vállfaját.
Ezekért az eseményekért az oldal tulajdonosa semmilyen tekintetben nem tehető felelőssé, minden kockázatot és felelősséget a felhasználó és/vagy a kapcsolást megépítő és/vagy a szervízleírást felhasználó személy visel.
Az oldal szervízleírásokat tartalmazó részei úgy lettek kialakítva hogy a felhasználó csak és kizárólag az abban leírtakat tudomásul véve juthat tovább. (Direkt linkelés letiltásával)
A tudomásul vétellel a felhasználó elfogadja egyetemleges felelősségét a szervízleírások és/vagy az elektronikai oldalak használatát illetően.

Egyéb feltételek
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény; a személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve; (PDF) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény; a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény; (PDF).
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény.
Az adatvédelem a megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, a szolgáltatás használatának minden fázisában megvalósul.
Személyes adat akkor kezelhető, ha:
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy törvény elrendeli.
Az érintett a hozzájárulását az adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából.
A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.
Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló belegyezéssel kezelhető.
Az érintettet - egyértelműen és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.
A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.
Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére csak akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett hozzájárul, ha azt törvény lehetővé teszi, vagy ha arról nemzetközi szerződés rendelkezik, feltéve, hogy a harmadik ország joga - az Európai Unió által meghatározott - megfelelő védelmet biztosít az átadott adatok kezelése során.
Az Európai Unió tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.
Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését.
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.
E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.
Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.
A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.
Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, vagy a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.
Telefon: (+36 1) 475-7186, 475-7100
Telefax: (+36 1) 269-3541
E-mail: adatved@obh.hu
grandiloquent-yearly
grandiloquent-yearly
grandiloquent-yearly
grandiloquent-yearly